+380 (67) 701-69-83, +380 (67) 631-23-44 agrobiondnipro@gmail.com
Регистрация
Наши работы

ВПЛИВ УЛЬТРАГУМАТУ НА РІСТ, РОЗВИТОК І ПРОДУКТИВНІСТЬ РОЗСАДИ СУНИЦІ САДОВОЇ (FRAGARIA ANANASSA L.)

admin 12-12-2016, 07:26 605 Статьи / Наші новини
0

Агробіологія, 2014. № 1 (109)74УДК 631.811.98:634.75 КАЛИТКА В.В., д-р с.-г. наук©КАРПЕНКО М.В., аспірант [hide][/hide]Таврійський державний агротехнологічний університет.
ВПЛИВ УЛЬТРАГУМАТУ НА РІСТ, РОЗВИТОК І ПРОДУКТИВНІСТЬРОЗСАДИ СУНИЦІ САДОВОЇ (FRAGARIA ANANASSA L.)
Досліджено вплив природного регулятора росту Ультрагумат на ріст, розвиток і продуктивність розсади суницісадової (Fragaria ananasa L.) при вирощуванні касетним способом в умовах Південного Степу України. Встановлено,що використання розчину Ультрагумату в концентрації 0,05 % для обприскування маточних насаджень та поливу розеток при укоріненні суниці садової сприяє інтенсифікації росту і розвитку рослин, стимулює розвиток кореневої системи, збільшує чисту продуктивність фотосинтезу шляхом підвищення пігментного фонду і площі листя, функціональної активності хлорофілу а, забезпечує краще формування елементів продуктивності.
  Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій. Продуктивність агроценозів суниці садової в Україні складає 20-40 % від потенційно можливої, а кількіст ьякісної товарної продукції, придатної до споживання у свіжому вигляді, 30-60 % від загального валу. В умовах зміни біокліматичного потенціалу південного регіону України актуальна проблема стійкості агроценозів суниці до несприятливих абіотичних і біотичних факторів. Одним з напрямів зменшення негативного впливу цих факторів на ріст, розвиток і плодоношення суниці є використання регуляторів росту рослин (РРР) [1].
  Скорочення строків експлуатації насаджень суниці у відкритому грунті до 1-2 років і нарощування її площ у захищеному грунті, обумовило збільшення потреби у садивному матеріалі, якість якого дозволяє прискорити віддачу новостворених насаджень незалежно відстроків посадки. У вирішенні цієї проблеми також допоможуть регулятори росту рослин, про що свідчать результати досліджень з вирощування розсади суниці в Краснодарському краї Росії[2,3]. Але в умовах Південного Степу України такі дослідження практично відсутні, а проблема використання регуляторів росту рослин за вирощування розсади суниці з закритою кореневою системою є маловивченою.
  Метою досліджень було визначення впливу природного регулятора росту Ультрагумат на ріст, розвиток і продуктивність розсади суниці садової.
  Матеріал і методика досліджень. Дослідження проводили у 2011-2013 роках на дослідному полі і в лабораторії фізіології і біохімії рослин НДІ агротехнологій та екології Таврійського державного агротехнологічного університету. Об’єктом дослідження був процес формування розсади суниці за обробки маточних рослин і розеток за укорінення в касетах препаратом Ультрагумат, який містить біоактивовані за молекулярною масою гумати, фульвати і олігодинамічні фенолокислоти [4].
  Використовували маточні насадження суниці сорту Хоней, посаджені розсадою фріго увідкритий грунт із вмістом гумусу – 4,1 %, легкогідролізованого азоту – 55,0 мг/кг, рухомого фосфору (за Чириковим) – 56 мг/кг і обмінного калію (за Чириковим) – 126 мг/кг; рН – 7,8 .Розетки відділяли від материнської рослини у фазу формування зачатків коренів і висаджували в касети, з розміром комірок 3,5х3,5 см і об’ємом 50 см3, заповнені торфоперегнійною сумішшю, з вмістом азоту – 20-30 мг/100 г; фосфору – 30-45 мг/100 г, калію – 25-35 мг/100 г, рН – 5,5-7,5, вологість 30-50 %. Маточні рослини і розетки після висаджування в касети обробляли розчином Ультрагумату (0,05 %) за схемою (табл. 1).

1

Обприскування маточних рослин водою

2

Обприскування маточних рослин розчином Ультрагумату (28-30 мл/м2

3

Полив розеток після висадки в касети і через 10 днів (50 мл/росл.)

4

Обприскування маточних рослин, полив розеток після висадки в касети і через 10 днів


   Розсаду вирощували в затінених плівкових теплицях, оснащених системою туманоутворювання, де підтримували відносну вологість не нижче 80 % протягом 21 доби. На листках перші 10 днів постійно підтримували росу, шляхом ввімкнення спринклерів кожну годину на 2-3 хвилини. Спостереження за ростом і розвитком розсади здійснювали за методикою Марковського В.С. [5]. Під час оцінювання впливу Ультрагумату на формування кореневої системи, надземної вегетативної маси рослин, чистої продуктивності фотосинтезу і вмісту фотосинтетично активних пігментів використовували методики [6]. Розсаду калібрували згідно з ДСТУ 4788:2007 [7]. Статистичну обробку результатів проводили з використанням методів дисперсійного та кореляційного аналізу за допомогою ліцензійної програми Excel.
  Результати досліджень та їх обговорення. Дослідженнями впливу регулятора росту рослин емістим С на вкорінюваність розсади суниці в умовах Східного Полісся України встановлено, що замочування коренів розсади перед закладанням маточника в 0,005 % розчині регулятора росту рослин з подальшим обприскуванням рослин забезпечує зростання кількості вкорінених розеток на 51,7 %, порівняно з контролем та збільшення виходу сильної розсади з діаметром стебла понад 9 мм до 73 %, проти 61 % в контролі [8]. Але за несприятливих гідротермічних умов південно-степової зони України в кінці літа така розсада з відкритою кореневою системою погано приживається, а сформовані товарні насадження мають низьку продуктивність у перший рік  плодоношення. Тому плодоносні насадження суниці в Південному Степу частіше закладають розсадою з закритою кореневою системою восени. Саме для вирощування такої розсади касетним способом був застосований біокомплекс Ультрагумат. Обробка маточних рослин і висаджених у касети розеток розчином Ультрагумату в концентрації 0,05 % позитивно впливає на укорінення розеток, ріст, розвиток та продуктивність розсади. Рослини, вирощені з використанням Ультрагумату мали на 13,8–36,7 % більшу кількість коренів і на 7,8–16,5 % довшу кореневу систему, порівняно з контрольними (табл. 2). Найбільш суттєвий вплив Ультрагумату виявлено за використання його для обприскування маточни хрослин і двократного поливу розсади (варіант 4). Характерно, що за комплексної обробки маточних рослин і поливу розеток під час укорінення, розміщення зачатків корінців і коренів в зоні ризогенезу було більш рівномірним. За дії Ультрагумату утворювалось на 11,6–22,9 % більше листків на рослину, а площа листкової поверхні збільшувалась на 10,1–50,1 %, порівняно з варіантом, де РРР не використовували ( табл.2). Найбільш ефективно Ультрагумат впливає на зростання площі листкової поверхні за поливу розсади (варіант 3) і комплексного його використання (варіант 4).
  Сира маса листків однієї рослини за дії Ультрагумату була більшою на 16,6–48,7 %, черешків – на 23,0–56,6 %, а коренів на 13,6–51,7 %, порівняно з контролем. Якщо порівняти ці дані з вмістом сухоїречовини у відповідних органах, то чітко відслідковується тенденція до більшого нагромадження сухої речовини в коренях розсади, вирощеної з використанням Ультрагумату. Це є головною умовоювисокої зимостійкості таких рослин, особливо, за пізніх строків висадки їх у відкритий грунт. Дослідження основних показників росту, розвитку і продуктивності розсади суниці в динаміці вказують на неоднозначний вплив Ультрагумату на формування кореневої системи і листкового апарату рослин
 Регулятор росту більш ефективно впливав на формування кореневої системи розеток у перші 10 днів укорінення. Так, кількість коренів за цей період під впливом Ультрагумату збільшувалась на 30,8–77,9 %, порівняно з контролем.
У другий період укорінення (11–21 день) таке збільшення складало лише 14,3–36,3 %. Така динаміка формування кореневої системи суниці свідчить про значний антистресовий вплив Ультрагумату і набагато швидшу адаптацію відділених від материнської рослини розеток до зміни способу і умов середовища живлення. Ефективність впливу Ультрагумату на утворення листя практично не залежить від періоду укорінення і способу використання регулятора росту рослин. Збільшення площі листкової поверхні більш інтенсивно відбувається протягом другого періоду укорінення розеток і, особливо, за комплексного використання Ультрагумату (варіант 4).
  Ефект дії Ультрагумату на формування листкової поверхні розсади швидко затухає і стає недостовірним за обприскування маточних рослин. Отже, вплив Ультрагумату на формування листкової поверхні залежить як від способу його використання, так і періоду укорінення розеток. Найбільший ефект забезпечує обприскування маточних рослин і двократний полив розеток за укорінення їх у касетах. Дуже низька чиста продуктивність фотосинтезу (ЧПФ) в перший період укорінення розеток контрольного варіанта свідчить про те, що відокремлення від материнської рослини супроводжується сильним стресом. Тому асиміляційна здатність їх у перший період укорінення дуже низька. За дії Ультрагумату адаптація розеток до нових умов відбувається значно швидше ітому їх асиміляційна здатність у цей період у 2,4–4,7 рази більша, ніж у контрольних рослин.
  Збільшення ЧПФ в 2,1 рази в другий період укорінення забезпечує лише комплексна обробкарослин Ультрагуматом. Але фотосинтетична продуктивність листя залежить не лише від площі а симіляційної поверхні, а й від вмісту фотосинтетично активних пігментів та їх співвідношення. Нами встановлено, що обприскування маточних рослин і полив розеток за укорінення розчином Ультрагумату в цілому стимулювало біосинтез пластидних пігментів. Але у перші 10 днів укорінення розеток збільшення вмісту хлорофілу б було недостовірним, хлорофілу а складало лише 3,5–6,1 %, а каротиноїдів – 23–64 % відносно контролю.
 Характерно, що в другий період укорінення розеток (11-21 день) стимулюючий вплив Ультрагумату на накопичення хлорофілу б залишався несуттєвим, хлорофілу а – зростав, акаротиноїдів – знижувався. В цілому Ультрагумат найбільш інтенсивно впливав на біосинтез каротиноїдів. Відомо, що каротиноїди в процесі фотосинтезу виконують не лише функцію світлозбирачів, а й фотопротекторів [9]. Тому збільшення вмісту каротиноїдів у листках рослин за діїУльтрагумату можна розглядати як адаптивну реакцію, спрямовану на підвищення стійкості фотосинтетичного апарату до фотодинамічної деструкції в стресових умовах після відділення розеток від материнської рослини.
  Величина індексу хлорофілів (хл.а/хл.б) в листі протягом першого періоду укорінення розеток практично не залежить від обробки рослин Ультрагуматом, тоді як в другий період укорінення цей показник має тенденцію до збільшення. Високе значення пігментного індексу (хл.а+б /карот.) у рослин контрольного варіанта вказує на великий фотосинтетичний потенціал,особливо в перший період укорінення розеток. Водночас, реальна ЧПФ у цей період майже в 2-5 разів нижча, ніж у рослин дослідних варіантів
 Між вмістом хлорофілу а і сухоїречовини в листках розсади контрольного варіанта встановлено негативний кореляційний зв'язок(r = - 0,58), що свідчить про низьку функціональну активність хлорофілу а, обумовлену йогочастковою фотодеструкцією. За дії Ультрагумату кореляційний зв'язок між вмістом хлорофілу а ісухої речовини стає позитивним (r = 0,32-0,84), що підтверджує позитивний вплив РРР на функціонування комплексу пластидних пігментів листя суниці.
  Висновки. Використання регулятора росту рослин Ультрагумат за вирощування розсади суниці касетним способом забезпечує інтенсифікацію росту і розвитку рослин, стимулює формування кореневої системи, збільшує чисту продуктивність фотосинтезу шляхом підвищення пігментного фонду і площі листя, функціональної активності хлорофілу а. За характером дії на рослини Ультрагумат природного походження можна віднести до антистресових препаратів.
Надійшла 20.02.2014 р.
"Агробіологія" 2014 №1скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Похожие новости

Фульвовая кислота и гуминовые вещества для создания универсального грунта в модулях редкого полива

         В наше время фульвовой кислоты сильно недостает в

06.12.16 Наші новини
Агробіон

 

29.11.16 Статьи

Copyright © 2019 DLE . Все права защищены. Копирование материала строго запрещено.
Закрити